Historie vzniku školy ve Staré Huti

Vznik školy ve Staré Huti je úzce spjat se vznikem této obce. Založení obce souviselo s budováním hutě na dobříšském panství. Bruno Mansfeld, který v roce 1665 převzal správu panství, byl velice podnikavý a na svých pozemcích se rozhodl provozovat průmyslovou výrobu. A tak byla pod hrází Velkého rybníka dána do provozu vysoká pec zvaná dýmačka. Z počátku přicházeli do hutě pracovat lidé z průmyslově vyvinutějších míst, protože dobříšští poddaní tuto práci neznali. Nově příchozím pracovníkům bylo třeba zajistit stálé usídlení. Proto byla v okolí hutě parcelována půda a novým osídlencům poskytována na výstavbu skromných obydlí. Osídlované místo se uvádělo v matrice jako Huť, také Hutě Železné nebo Hutě Železné Dobříšské. Teprve v roce 1714, kdy byla v Obecnici postavena majitelem dobříšského panství další Huť, dostala tato obec jméno Stará Huť.

Za zmínku stojí i to, že v roce 1839 se kníže Colloredo Mansfeld rozhodl zavést v hutním závodě nový způsob výroby a zpracování železa pudlováním a válcováním. Pozval odborníky z Anglie, dal postavit nový závod. Po jeho dokončení tu byly prováděny zkoušky této nové výrobní metody, bohužel, se špatným výsledkem. Ač neúspěšná, byla to první válcovna železa v Čechách i v celém Rakousku.

Mládež z takto vzniklé obce docházela dlouhá léta do školy v Dobříši. Teprve po roce 1889, kdy byla zákonnou normou povolena maximální vzdálenost 5 km od místa bydliště žáků ke škole, byla Ve Staré Huti povolena výstavba školy pro děti zaměstnanců továrny. A tak se v polovině roku 1896 se stavbou započalo. V srpnu 1897 pak byla provedena kolaudace a v září 1897 škola slavnostně vysvěcena.

Prvním řídícím učitelem se stal Ladislav Malý. Škola znamenala pro Starou Huť ohromný přínos nejen ve vzdělání a výchově dětí, ale v celkové osvětě občanů.

Současnost školy

Mnohé velké městské školy v současné době za svou velkou přednost považují to, že mohou nejmladším dětem z 1. - 5. ročníku nabídnout jinou budovu než tu, ve které se vzdělávají děti z druhého stupně. Kladou důraz na rodinnější prostředí těchto školiček a na to, že je tak jejich dětem usnadněn přechod z mateřské školy do školy základní.

My tyto podmínky nabízíme dětem stále. Téměř rodinné prostředí napomáhá u dětí rozvíjet kamarádství, toleranci, znemožňuje anonymitu. Osobnější prostředí nerozvíjí sociálně patologické jevy, které se vyskytují na velkých školách.

Škola je v současné době čtyřtřídní s pěti postupnými ročníky s celkovým počtem žáků 98. 

Škola je umístěná v klidném prostředí uprostřed vsi, obklopená zelení. Její prostředí je velmi útulné,  dětem ve třídách je zajišťována téměř individuální péči. Pedagogové školy se snaží zajistit dětem netradiční způsoby výuky mj. i formou výuky na počítačích, tabletech, interaktivní tabuli či na multidotykové obrazovce. Pracujeme na projektových dnech, jezdíme na výlety, exkurze, do divadel. Škola disponuje moderně vybavenou počítačovou učebnou, interaktivní tabulí, multidotykovou obrazovkou, dataprojektorem, multiboardy. Součástí školy je i školní družina, která pracuje ve 3 odděleních s celkovou kapacitou 75 dětí. Škola má vlastní tělocvičnu i víceúčelové hřiště. Do školní jídelny docházíme do nedaleké budovy MŠ.

Děti jsou vzdělávány podle vzdělávacího programu, "Tvořivá škola - ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ ve Staré Huti" č. j. D6/2007